جلسات صحیفه فاطمیه

آنچه که در این بخش به مخاطب وبگاه ارزشمند صحیفه فاطمیه عرضه شده است، متن پیاده شده و فایل های صوتی جلسات آموزشی-پژوهشی برگزار شده با محوریت ادعیه صحیفه فاطمیه است. صوت ها به ترتیب تاریخ برگزاری جلسات ذیل هر فایل متنی بارگذاری شده اند. این جلسات قابلیت الهام گیری برای طراحی انواع محتواهای آموزشی با رویکرد و مخاطب خاص و هم چنین سایر پژوهش های علمی را دارا است.

  • همه
  • جلسات پژوهشی برگزار شده
  • همه
  • جلسات پژوهشی برگزار شده